Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ride Along BV. Gevestigd aan Valkenierslaan 232, te Breda, ingeschreven bij de KvK onder nummer 89776445.


 

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN RIDE ALONG BV.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ride Along: de eenmanszaak met als bedrijfsmatige doel het organiseren en uitvoeren van (outdoor) Activiteiten en ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel met nummer: 89776445

2. Activiteiten: alle programma’s, evenementen, arrangementen en activiteiten welke door Ride Along worden georganiseerd en gehouden.

3. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Ride Along.

4. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Ride Along levert.

5. Deelnemers: diegene die deelnemen aan de Activiteiten van Ride Along. De Deelnemer kan ook de Opdrachtgever zijn.

6. Wederpartij: zowel Opdrachtgever, Deelnemer als Leverancier.

7. Overeenkomst: iedere tussen Ride Along en de Wederpartij gesloten overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen Ride Along  en een wederpartij waarop Ride Along deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte

1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de Opdrachtgever c.q. Deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de Opdrachtgever of Deelnemer verzonden.

2. Aan de hand van de wensen van de Opdrachtgever wordt er een productvoorstel opgemaakt, bevattende: naam product, hoeveelheid, maat, kleur en prijs.

3. De in een door Ride Along uitgegeven offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4. Opdrachten verstrekt aan Ride Along leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen.

Artikel 4. Overeenkomst

Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Ride Along georganiseerde activiteit geschiedt schriftelijk of mondeling. De Wederpartij kan zich zowel telefonisch of per e-mail voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering. Deelnemers die deelnemen aan de Activiteiten zijn eveneens gebonden aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s

Een Opdrachtgever die de bevestiging van de Overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch, mondeling dan wel per e-mail heeft bevestigd), verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de Activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde Deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de Activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen. Het deelnemen aan de Activiteiten door de Deelnemers geschiedt op eigen risico van de Deelnemer.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Ride Along mag de Overeenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Ride Along stelt de Wedepartij hier, voor zover mogelijk, onverwijld van in kennis

2. Ride Along is gerechtigd tot 7 dagen voor de aanvang van de Activiteit de prijs van de Activiteit te verhogen in verband met wijzigingen in de kosten.

3. Ride Along houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs per persoon, bedraagt 10%.

4. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor de datum van de Activiteit, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Ride Along annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen in groepsgrootte die binnen 7 dagen vóór de Activiteit worden doorgegeven zullen niet worden verrekend.

5. Bij wijziging van de datum van de Activiteit door de Opdrachtgever houdt Ride Along zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen ter grootte van een verhoging van minimaal 5% van de overeengekomen arrangementsprijs, met een minimum van een verhoging van € 50,00 exclusief btw.

Artikel 7. Volmachten

1. Enkel en alleen de directie van Ride Along – te weten Bram Walgraeve – is bevoegd om in een Overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

2. Degene, die namens de Wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de Wederpartij gemachtigd te zijn.

3. Bij bevestiging van een Activiteit bij Ride Along wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging, groep of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

4. Bij het sluiten van de Overeenkomst ten aanzien van een Activiteit worden de Deelnemers geacht door de Opdrachtgever op de hoogte te zijn gebracht van de voorwaarden van de Overeenkomst en zijn de Deelnemers eveneens gebonden aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid

1. Diegene die de Activiteit boekt namens andere Deelnemers, hoofdzakelijk de Opdrachtgever, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle Deelnemers die hij aanmeldt.

2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Ride Along verstrekte informatie ter zake de Deelnemers.

Artikel 9. Schade

1. Kosten van Ride Along, voortvloeiend uit de schade en/of vernielingen aangericht door Deelnemers, worden door de Opdrachtgever c.q. Deelnemer betaald, voor zover Ride Along zich niet kan verhalen op de schadeveroorzakende Deelnemer. 

2. Wanneer een Deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Ride Along en de eigenaren van de (huur)locatie en/of de Leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende Deelnemer van deelname van de Activiteiten worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende Deelnemer of Opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding

1. De Deelnemers die een Overeenkomst met Ride Along zijn aangegaan, zijn verplicht gedurende het gehele Activiteit de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de Activiteit te kunnen waarborgen.

2. Wanneer tijdens de Activiteit blijkt dat een Deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de Deelnemer van verdere deelname van de Activiteit worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende Deelnemer en/of de Opdrachtgever.

Artikel 11. Betaling, rente, incassokosten en facturatiekosten.

1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij tussen Ride Along en de Wederpartij anders is overeengekomen.

2. Ride Along is gerechtigd aan de Opdrachtgever c.q. Deelnemer een voorschot van het totaalbedrag in rekening te brengen.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever c.q. Deelnemer van rechtswege in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

4. Voorts is de Opdrachtgever c.q. Deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het openstaande factuurbedrag plus de verschuldigde rente.

5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle Activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de Opdrachtgever doorberekend.

6. Ride Along vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling c.q. voorschotbetaling van 20% van het totale factuurbedrag.

7. Ride Along is te allen tijden gerechtigd van deze annulerings-/ betalingsvoorwaarden af te wijken.

8. Als door toedoen van de Deelnemer de Activiteit later aanvangt dan eerder overeengekomen en de Activiteit duurt om die reden langer dan voorheen is overeengekomen, is de Deelnemer aansprakelijk voor de extra kosten. Het tarief van Ride Along bedraagt € 75 euro per uur en zal dienovereenkomstig en pro rata in rekening worden gebracht

Artikel 12. Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst en/of de Activiteit dient te allen tijde schriftelijk en per e-mail te geschieden. Datum poststempel en/of datum en tijdstip ontvangst e-mail wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.

2. Indien een Overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere Opdrachtgever c.q. Deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.

3. Bij annulering zal Ride Along de volgende kosten in rekening brengen:

a. Tot 38 dagen voor aanvang is het mogelijk kosteloos te annuleren;

b. van 21 tot 38 dagen voor aanvang zijn de kosten voor annuleren: 50% van de arrangementsprijs;

c. van 14 tot 21 dagen voor aanvang zijn de kosten voor annuleren: 75% van de arrangementsprijs;

d. Van de geboekte datum van aanvang tot 14 dagen voor aanvang zijn de kosten voor annuleren: 100% van de arrangementsprijs.

4. Ride Along is eveneens gerechtigd de arrangementsprijs per Deelnemer in rekening te brengen in het geval de Deelnemer niet aanwezig is.

5. Mochten de werkelijke kosten aan de zijde van Ride Along ten gevolge van de annulering de in lid 3 van dit artikel genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten door Ride Along in rekening gebracht worden.

5. Ride Along behoudt zich het recht voor Activiteiten te annuleren zonder dat Ride Along zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

6. Enkele Activiteiten van Ride Along zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij bijzonder ongunstige weersomstandigheden zal er in overleg met de Opdrachtgever gekeken worden naar een alternatief moment, op de geplande dag zelf of op een andere datum. De Opdrachtgever c.q. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van de overeengekomen arrangementsprijs.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Ride Along

1.Deelname aan Activiteiten geschiedt voor risico van Opdrachtgever en/of Deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Ride Along, is Ride Along niet aansprakelijk voor enige vorm van schade en/of letsel.

2. Ride Along is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Deelnemer en/of Opdrachtgever, zoals het niet hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een Deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de Deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Ride Along die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Ride Along kunnen worden toegerekend.

3. De Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt geacht een passende ongevallen- en/of reisverzekering af te sluiten c.q. afgesloten te hebben. Ride Along aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een aansprakelijk- en/of reisverzekering of een andere dekkende verzekering.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Ride Along, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

5. Indien zich bij de uitvoering van een Activiteit onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Ride Along leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Ride Along gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

6.Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding van de Wederpartij in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Ride Along aansprakelijk is, doch in ieder geval vijf jaren na de datum van de laatste factuur.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever en/of Deelnemer

De Deelnemer en/of de Opdrachtgever is jegens Ride Along aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op iedere Overeenkomst tussen Ride Along en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Geschillen, voortvloeiende uit de Overeenkomst, zullen worden behandeld bij de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Artikel 16. Auteursrecht, industrieel eigendom

1. Ride Along behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Ride Along bedachte of tot stand gebrachte, Activiteiten en de programma’s, opdrachten, ideeën, zullen alleen aan Ride Along toebehoren.